Villkor

Allmänna affärsvillkor

§ 1 Allmänt

 1. Vid försäljning av produkter av nal von minden GmbH gäller nal von minden GmbH's allmänna affärsvillkor i den version giltig då kontraktet slöts. Inga motsatta eller förändrade villkor från köparens sida är bindande, om de inte uttryckligen är skriftligt godkända av nal von minden GmbH. Våra villkor gäller även då vi har kunskap om kundens avvikande villkor.
 2. Samtliga köp- och leveransvillkor som gäller som avtal mellan nal von minden GmbH och våra kunder finns skriftligt nedtecknade. Då nal von minden's villkor formulerats på tyska och sedan översatts, gäller vid avvikelser den tyska versionen.
 3. Alla köp- och leveransvillkor gäller också för framtida affärer med kunder.
 4. Våra köp- och leveransvillkor gäller endast företag och juridiska personer.

§ 2 Erbjudande och uppsägning av avtal

 1. Vårt erbjudande är icke bindande, om inget annat anges i beställningsbekräftelsen.
 2. Ett avtal blir endast giltigt genom vår skriftliga bekräftelse eller utförande av beställningen.

§ 3 Pris och betalningsvillkor

 1. Om inget annat anges i beställningsbekräftelsen gäller alla priser i Euro, inklusive packningskostnader, exklusive moms. Denna redovisas istället separat på fakturan till kursen som gäller dagen vid fakturering. Om inget annar anges i beställningsbekräftelsen betalar kunden för frakten.
 2. Vi förbehåller oss rätten att ändra pris, kvalitet, kvantitet och frakt, inklusive eventuella rabatter i våra kataloger, webbsida, prospekt och prislistor.
 3. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser motsvarande kostnadsökningar, kostnadssänkningar eller förändringar av arbets- och materialkostnader efter det att avtal ingåtts. Vi kommer att ge bevis för ovanstående på begäran av kunden.
 4. Om inget annat anges på beställningsbekräftelsen genomförs en beställning på 5000.00 Euro netto eller mer först efter mottagande av betalning.
 5. Om inget annat anges på beställningsbekräftelsen skall köpkostnaden (utan avdrag) betalas av kunden inom 30 dagar från faktureringsdatum. Lagstadgade bestämmelser om följderna av betalningsdröjsmål gäller både för huvudrfakturor samt mindre och delfakturor.
 6. Om en markant försämring av kundens ekonomiska situation blir känd ska vi ha rätt till omedelbar betalning av alla pågående och ännu inte förfallna fakturor. Därutöver har vi rätt att inte utföra befintliga beställningar från kunden.
 7. Avdrag för rabatter kräver särskild skriftlig överenskommelse.
 8. Kunden har endast rättigheter vid juridiskt etablerade krav eller då de erkänns av oss. Kunden har retentionsrätt endast om dennes motkrav är baserade på samma avtalsförhållande.

§ 4 Leverans

 1. Vid början av den från oss angivna leveranstiden förutsetts att alla tekniska frågor är avklarade.
 2. Överensstämmelse med våra leveranskrav förutsätter också korrekt genomförande av kundens skyldigheter vad gäller information om leveransadress, mottagningstidpunkt och referenskontakt. Vi förbehåller oss rätten till invändningar då dessa krav inte uppfylls.
 3. Frakt och leverans, inklusive tillhörande fraktkostnader, är valda av oss. Vi är fria att beakta kundens önskemål angående frakt och leverans. Sådana extra merkostnader betalas av kunden.
 4. Om kunden inte fullgör mottagandet eller av vårdslöshet bryter mot andra skyldigheter är vi berättigade att i detta avseende söka ersättning, inklusive eventuella extra kostnader. Andra krav pråverkas då inte.
 5. Vi är ansvariga enligt lagstadgade bestämmelser för försening av leverans till följd av från vår sida avsiktliga eller grovt oaktsamma avtalsbrott. Vi ansvarar för misstag gjorda av våra representanter. Om leveransförseningen uppstår på grund av ett av oss inte uppsåtligt osidosättande av vårt kontrakt, gäller vårt ansvar endast förutsebara, typiska skador.
 6. I övriga fall av försenad leverans ansvarar vi med högst 5% av leveransvärdet.
 7. Vidare förutsätts kundens ytterligare rättsliga anspråk och rättigheter.

§ 5 Överföring av risk

 1. Såvida inte beställningsbekräftelse anger annat gäller Ex Works.
 2. På kundens önskan kan leveransen täckas av en transportförsäkring. Den uppkomna kostnaden står kunden för.

§ 6 Klagomål, garanti och ansvar

 1. Vi reserverar oss för komersiella och för kunden rimliga variationer i kvantitet, mätningar, vikt och kvalitet.
 2. Kundens rätt till garanti förutsätter att denne fullföljer sin undersöknings- och upplysningsplikt.
 3. Garantin gäller tolv månader från överföring av risk.
 4. Utgångstiden i fall av leveransbortfall förblir densamma. Den är fem år från leverans av defekta varor.
 5. Om ett fel i köpt vara föreligger, har vi rätt att välja att antingen avhjälpa felet eller leverera en ny icke-defekt vara. När det gäller reparation för att avhjälpa fel i vara, ansvarar vi för kostnaden, i synnerhet transport-, rese-, arbets-, och materialkostnad, förutsatt att de inte ökar med det faktum att varorna levereras till en annan plats, och bara upp till beloppet av köpeskillingen.
 6. Om fullgörandet misslyckas har kunden rätt att välja indragning eller reduktion av beställningen.
 7. Om kunden yrkar på skadestånd grundats på uppsåt eller grov vårdslöshet av våra representanter är vi är enligt rättsliga bestämmelser ansvariga. Så länge inga avsiktliga kontraktsbrott belastas oss, är ansvaret för typiskt förutsägbara skador begränsat.
 8. Vi är enligt lagen ansvariga om vi på grund av vårdslöshet åsidosatt en viktig avtalsförpliktelse. I detta fall är dock ansvaret för förutsebara, vanligt förekommande skador begränsat.
 9. Ansvaret för klandervärdig skada på liv, lem eller hälsa påverkas ej av ovanstående. Detta gäller även det obligatoriska ansvar enligt produktansvarslagen.
 10. Så länge inget annat reglerats utesluts ansvar.

§ 7 Allmänt ansvar

 1. Ytterligare ansvar för skadestånd är - oberoende av den rättsliga arten av den påstådda fordran - uteslutet.
 2. Begränsningen gäller också då kunden, istället för ett yrkande om ersättning av skada, kräver ersättning för onödiga kostnader.
 3. När det gäller skadeståndsansvar som gentemot oss är uteslutet eller begränsat, gäller detta även för våra anställdas, arbetares, företrädares, medarbetares och representanters personliga ansvar.

§ 8 Äganderättsförbehåll

 1. Den levererade varan förblir, tills mottagande av betalning av alla befintliga och aktuella framtida krav från affärsrelationen med kunden, vår egendom. Vid kontraktsavvikelse från kundens sida, särskilt i fall gällande betalning, har vi rätt att återta varorna. Detta med grund i rätt att säga upp avtal. Varorna är då vår egendom och behandlas därefter.
 2. Vid leverans till Sverige eller land utanför Förbundsrepubliken Tyskland eller vid överföring av vara från kund till sådan plats, skall kunden vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda och bevara vår äganderättsförbehållegendom, eller - om rättsordningen säger så och ett äganderättsförbehåll inte kan förhandlas effektivt och i den utsträckning det är juridiskt möjligt, ge oss en rättsposition gentemot varorna som skyddar våra intressen på lämpligt sätt.
 3. Kunden är skyldig att noggrant överväga hantering  och på egen bekostnad försäkra varorna till nuvärde gentemot brand, vattenskador och stöld och göra nal von minden GmbH fri från ersättningskrav enligt dessa försäkringsavtal.
 4. Vid utmätningen eller andra ingrepp av tredje part skall vi omedelbart skriftligen underrättas så att vi kan vidta åtgärder. Om tredje part inta kan ersätta oss för de rättsliga och utomrättsliga kostnader för vår fodran är kunden ansvarig för vår förlust.
 5. Kunden har rätt att sälja varorna i den löpande verksamheten. Kunden tar då tillbaka alla fodringar mot sin kund eller tredje part som härrör från återförsäljning, oavsett om varan har sålts utan eller efter bearbetning. Kunden har fortfarande efter sådan överlåtelse auktoritet att driva in en sådan fodring. Vår befogenhet att själva driva in fodran påverkas inte. Vi förbinder oss dock att inte driva in skulden så länge kunden fullgör sina betalningsförpliktelser från inkomsterna från försäljning och ingen ansökan lämnas in gällande obestånd, konkurs eller insolvens. Om detta är fallet, kan vi kräva att kunden ger oss de överlåtna fodringarna och information om sina gäldenärer, tillhandahåller alla uppgifter och handlingar som krävs för indrivning, samt underrättar tredje part.
 6. Kunden har inte rätt till pantsättning eller överlåtelse av säkerhet gällande varorna till tredje part.
 7. Kunden har endast rätt att sälja vidare produkterna i orginalutförande.
 8. Vid bearbetning eller omvandling av vår produkt fövärvar vi gemensamt ägande av det nya objektet i förhållande till värdet av varorna vid tidpunkten för bearbetning. För de objekt som skapas efter bearbetning eller omvandling gäller samma  sak som för varor som levererats enligt äganderättförbehåll.
 9. Om varan sammanfogas med varor som inte tillhör oss, förvärvar vi gemensamt ägande av det nya objektet i förhållande till värdet av varorna jämfört med de andra objekten i sammanfogningen vid tidpunkten för sammanfogningen. Om sammanfogningen sker så att kundens vara anses vara huvudbeståndsdelen så gäller att kunden tilldelar oss andelsmässigt gemensamt ägande.
 10. Vi förbinder oss att frisläppa kvarvarande säkerheter på kundens begäran i den utsträckningen att det realiserbara värdet på våra säkerheter inte överstiger de kvarvarande fodringarna med mer än 10%. Valet av de säkerheter som frisläpps ligger på oss.

§ 9 Ritningar och andra handlingar

 1. Till illustrationer, ritningar, beräkningar, utkast och andra dokument som överlåtits till kunden under avtalsperioden, dess förberedelse eller under utförande av avtalet förbehåller vi oss äganderätt och upphovsrätt. Dessa dokument får inte utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande göras tillgänglig för tredje part, reproduceras eller användas till något annat än det överenskomna syftet. Vi har rätt att kräva ut tidigare nämnda dokument, inklusive eventuella kopior, då köparen av dessa handlingar inte längre behöver dem eller om felaktig användning av detta material blir känd. Retentionsrätt är därav uteslutet. Detta gäller särskilt handlingar som är markerade som "konfidentiella".

§ 10 Användning av varor

 1. Produkterna ska endast användas av kvalifierad professionell personal.
 2. Kunden ansvarar för efterlevnaden av rättsliga bestämmelser, särskilt säkerhetsbestämmelser för hantering av varor.
 3. Såvida inte orderbekräftelsen säger annat, tar vi under leverans och användning av vara, inget ansvar för skador gällande tredje parts rättigheter, särskilt patent och varumärken

§ 10 Dataskydd

 1. Kunden är införstådd med att information och data om denna bearbetas i databehandlingssystem och utförande av avtalet sparas och bearbetas elektroniskt.

§ 12 Uppdragsort, behörighet och tillämplig lagstiftning 

 1. Såvida inte annat anges på beställningsbekräftlsen är vår företagssäte uppdragsort.
 2. Då kunden är näringsidkare, gäller laga domstol vid vårt företagssäte. Vi är dock berättigade att också agera enligt jurisdiktion vid kundens företagssäte.
 3. Lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland är gällande. FN-konventionen om internationella köp är uteslutet.
 4. Parterna förbinder sig att vad gäller ineffektiva klausuler att ersätta dessa overksamma kausuler med närmast effektiva klausul. Detta gäller också i fråga om lucka mellan nuvarande villkor.