Impressum

nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Str. 12
47445 Moers
Tyskland

Tel.: +49 (2841) 99820-0
Fax: +49 (2841) 99820-1
E-Mail: info@nal-vonminden.de

Företagets lagliga företrädare :

Lukas Eder

Registreringsdomstol:

Amtsgericht Kleve
Registreringsnummer: HRB 5679

Momsregistreringsnummer:

DE 189016086

Disclaimer

1. Online-erbjudandets innehåll

Författaren tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den tillhandahållna informationen. Skadeståndsanspråk gentemot författaren som gäller skador av materiell eller immateriell karaktär, orsakade genom nyttjande eller inte nyttjande av felaktig och ofullständig information, är i princip uteslutna, såvida inte författaren begått uppsåtliga eller grovt oaktsamma fel.

Alla erbjudanden är frivilliga och inte bindande. Författaren förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra, tillfälligt eller permanent, lägga till eller ta bort delar eller sidor.

2. Referenser och länkar

För direkta eller indirekta kopplingar till andra webbsidor ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvar, skulle ansvar endast uppstå i det aktuella fallet då författaren är medveten om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning av olagligt innehåll. Författaren klargör härmed uttryckligen att vid tidpunkten för länkning, kunde inget olagligt innehåll hittas på länkade sidor.

Över nuvarande och framtida utformning, innehåll eller författarskap på de länkade sidorna har författaren inget inflytande. Därför tar denne härmed avstånd från allt innehåll i alla länkade sidor som ändrats efter länkandet. Detta gäller alla länkar och referenser i det egna Interneterbjudandet, likväl som inlägg i gästböcker, diskussionsforum, länkar, kataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser där extern åtkomst är möjlig.

För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll på de länkade sidorna och för skador till följd av nyttjande eller ej nyttjande av informationen ansvarar endast den som tillhandahåller webbplatsen, och inte den som har länkat till dessa sidor.

3. Upphovsrätt och varumärke

Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten till bilder, grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter, att använda sin egen grafik, ljudfiler, videosekvenser och text eller att använda licensfri grafik, ljudfiler, videosekvenser och text.

Alla varumärken inom interneterbjudandet och eventuell tredje part är skyddade av bestämmelserna gällande varumärkesrätt och rättigheter för upphovsrättsinnehavaren. Genom blotta omnämnandet skall inte slutsats dras att varumärket inte skyddas av tredje partens rättigheter.

4. Dataskydd

Om möjligheten att fylla i personlig- eller affärsdata (e-mailadresser, namn, adresser) ges, är inmatning av dessa uppgifter frivilligt. Ianspråkstagande och betalning av alla erbjudna varor tillåts - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - utan specificering av eventuella personuppgifter eller enligt anonym data eller alias. Det är inte tillåtet att av eller till tredje part nyttja de inom ramen för Impressum's eller jämförbara uppgifter såsom postadresser, telefon-och faxnummer och e-postadresser om det inte uttryckligen fodras. Rätten förbehålls att verka mot så kallad spam-mail.

5. Rättslig giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av webbsajten som den refererar till. I utstäckningen avsnitt eller separata formuleringar av denna text inte följer gällande lag eller är helt korrekta, berörs inte andra delar av handlingen i deras innehåll och giltighet.