OWU

Ogólne Warunki Umowy

§ 1 Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Ogólne warunki sprzedaży spółki nal von minden GmbH mają zastosowanie w przypadku sprzedaży produktów firmy nal von minden GmbH i są właściwe przy zawieraniu umowy sprzedaży. Wystąpienie niekorzystnych warunków bądź ich zmiana po stronie kupującego nie jest wiążąca, chyba że zostanie potwierdzona w formie pisemnej przez nal von minden GmbH. Powyższe stosuje się również w sytuacji braku zastrzeżeń odnośnie jakichkolwiek niekorzystnych warunków lub zmian świadczonych usług zgodnie z posiadaną wiedzą Sprzedającego.
 2. Treść Ogólnych warunków sprzedaży została sporządzona w j. niemieckim i może być tłumaczona na inne języki. W przypadku wystąpienia rozbieżności w treści między poszczególnymi wersjami językowymi, obowiązuje wersja niemieckojęzyczna.

§ 2 Oferty, zawarcie umowy

 1. Nasze oferty nie są wiążące. Szczegółowe informacje o produktach przedstawione w katalogach nie przedstawiają dokładnie ich charakteru. Oznacza to, że drobne odstępstwa od danych ilościowych odnośnie wymiarów, wagi, rodzaju i właściwości produktów nie upoważniają do żądania gwarancji.
 2. Zawarcie umowy następuje wyłącznie przez potwierdzenie złożonego zamówienia lub wskutek dostawy.

§ 3 Ceny i płatności

 1. Ceny zawarte w cenniku nie są wiążące w zakresie kwoty, ilości i dostawy. Nasze ceny nie mają mocy wiążącej i są podane w złotówkach, zgodnie z właściwym rozporządzeniem. Podejmowane są wysiłki, aby utrzymać ceny na możliwie stabilnym poziomie w ciągu roku, jednak nie można wykluczyć ewentualnych zmian. Cennik obowiązujący w momencie dostawy powinien być ważny.
 2. Ceny uwzględniają koszty opakowania plus podatek VAT. Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego, chyba że uzgodniono inaczej.
 3. W przypadku zamówień/dostaw przekraczających kwotę 20 000 PLN, płatność musi zostać dokonana z góry. W przypadku zamówień głównie z krajów poza Unią Europejską co do zasady, płatność musi zostać dokonana z góry. Płatności należy dokonać w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.  
 4. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek za zwłokę w równoważnej wysokości zazwyczaj stosowanej przez banki, jednak co najmniej 8% powyżej aktualnie obowiązującej stopy procentowej. Płatności uważa się za dokonane, jeżeli kwota została definitywnie zaksięgowana na właściwym rachunku bankowym firmy nal von minden GmbH.

§ 4 Dostawa

 1. Przychodzące zamówienia są natychmiast przetwarzane i jak najszybciej dostarczane. W przypadku, jeżeli produkt nie znajduje się w magazynie, kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o przewidywanym terminie dostawy. Jesteśmy upoważnieni do dokonywania częściowych dostaw, tak aby jak najszybciej zamówione przez kupującego produkty znalazły się w jego dyspozycji. Każda częściowa dostawa może być realizowana oddzielnie. W przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, Kupujący powinien złożyć zamówienie z dwutygodniowym wyprzedzeniem od oczekiwanej dostawy. W sytuacji, gdy termin ten będzie krótszy niż dwa tygodnie, nie jesteśmy w stanie zagwarantować dostawy w przewidywanym terminie.
 2. W sytuacji wystąpienia siły wyższej po stronie nal von minden GmbH lub dostawców, awarii operacyjnych, konfliktów pracowniczych lub wystąpienia innych przeszkód pozostających poza kontrolą, przypadki siły wyższej zwalniają firmę nal von minden GmbH z obowiązku terminowej dostawy towarów w czasie trwania zakłóceń i ich skutków.

§ 5 Wysyłka

 1. Firma nal von minden GmbH organizuje typ i rodzaj wysyłki produktów, chyba że klient ustali inaczej. Wysyłka zostanie zrealizowana z siedziby firmy w Moers, chyba że ustalono inaczej.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania przesyłki do przewoźnika. nal von minden GmbH nie ujawnia danych wysyłki na piśmie lub telefonicznie, za wyjątkiem sytuacji by uniknąć straty czasu w miejscu przeznaczenia. Wskazania te nie są wiążące z innych niż powyższe względów.
 3. Zwroty mogą być dokonane wyłącznie z wcześniejszym ustaleniem. W wyniku ustaleń, zwrócony towar zostanie zaakceptowany tylko, jeżeli został należycie zapakowany.

§ 6 Zawiadomienie o wadach, gwarancje

 1. O wadach dostarczonych towarów lub jakichkolwiek zmianach w ilości lub o wadliwej dostawie, firma nal von minden GmbH musi zostać poinformowana na piśmie najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od momentu otrzymania towaru. Wady ukryte należy zgłaszać natychmiast po ich wykryciu. Jeśli terminy przysługujące do złożenia roszczenia nie zostaną dotrzymane, wszelkie inne istniejące roszczenia gwarancyjne zostaną wykluczone. Po okresie 1 roku od daty dostawy nie występują przesłanki potwierdzające obecność wad ukrytych.
 2. W przypadku wystąpienia wad materiałowych, kupujący może żądać dostarczenia towaru w nienagannym stanie. W przypadku dostawy w późniejszym terminie, gdy dostarczony towar również posiada uszkodzenia, kupujący może żądać obniżenia ceny lub rozwiązania umowy zgodnie z przepisami prawa. Gwarancja jest jednakże wykluczona w przypadku nieprawidłowej obsługi i użycia naszych produktów.
 3. Roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu w czasie do 1 roku. Termin przedawnienia jest liczony od daty dostarczenia towaru do odbiorcy.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Firma nal von minden GmbH jest odpowiedzialna zgodnie z przepisami prawa za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez naszych przedstawicieli prawnych lub kadrę kierowniczą, jak również za szkody na osobie oraz szkody majątkowe, zgodnie z właściwą ustawą. Jednocześnie odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości szkód typowych i przewidywalnych, za szkody wynikające z zaniedbania podstawowych zobowiązań umownych, szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli bez naruszenia podstawowych lub kardynalnych zobowiązań umownych.
 2. Wszelka odpowiedzialność w innych aspektach jest wyłączona.
 3. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze pozostają wykluczone w przypadku nieprawidłowej obsługi bądź użycia naszych produktów.
 4. Roszczenia o odszkodowanie ulegają przedawnieniu w terminie pięciu lat od daty, w której roszczenia powstały. Jeżeli kupujący przyjmuje zawiadomienia o szkodzie, jego roszczenia o odszkodowanie ulegają przedawnieniu w terminie jednego roku. Dla każdego takiego przypadku termin przedawnienia rozpoczyna się z końcem tego roku, w którym powstało roszczenie, i w którym kupujący powiadomił lub bez rażącego niedbalstwa poinformował o okolicznościach dających podstawę do roszczenia od strony odpowiedzialnej za jej wystąpienie.

§ 8 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Firma nal von minden GmbH zachowuje prawo własności do wszystkich towarów dostarczonych przez nas, dopóki kupujący nie zapłaci pełni zobowiązań wynikających z wzajemnych relacji biznesowych. W przypadku gdy kupujący nie zapłaci w terminie, nal von minden GmbH może żądać natychmiastowego zwrotu własności.
 2. Jeżeli kupujący przetwarza towary dostarczone przez nas, firma nal von minden GmbH pozostaje producentem który nabywa własność do nowowytworzonych towarów. W tym czasie kupujący przenosi na producenta jako zabezpieczenie wszelkie roszczenia wynikające ze sprzedaży towarów, ze względu na udział producenta w wytworzonych towarach.

§ 9 Kompensata roszczeń

 1. Kupujący jest uprawniony do kompensaty tylko w przypadku, gdy jego roszczenia nie zostały zakwestionowane res iudicata lub zostały uznane przez nal von minden GmbH. W każdym innym przypadku, kompensata jest niedopuszczalna. Odnosi się to do wszelkich praw, których dotyczy roszczenie kupującego.

§ 10 Materiały podstawowe

 1. Sprzedający gwarantuje czystość i właściwą dokumentację dotyczącą dostarczonego przez niego towaru. Ewentualne straty nal von minden GmbH lub kupującego spowodowane zanieczyszczeniem lub błędną dokumentacją, stanowią w pełnym zakresie odpowiedzialność sprzedającego.

§ 11 Użycie produktów

 1. Użycie naszych produktów do celów medycznych lub diagnostycznych, lub jako lek może zostać dopuszczone jedynie, gdy takie zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami obowiązującymi zarówno nabywcę jak i sprzedającego, oraz jeżeli to konieczne, przy zatwierdzeniu przez kompetentną instutycję.
 2. Ponadto takie wykorzystanie naszych produktów wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy nal von minden GmbH. Informacje jawne, przedstawione na opakowaniu (np. “diagnostyka in vitro”) dotyczące stosowania są równoznaczne z udzieleniem pisemnej zgody, jednakże nie zastępują one pisemnej zgody, która może być wymagana w kraju użytkownika.
 3. Wszelka dystrybucja obejmująca świadczenie usług bądź użycie do celów komercyjnych produktów ze znakiem zastrzeżonym firmy nal von minden wymaga naszej wcześniejszej pisemnej zgody.
 4. Kupujący używający naszych produktów w produkcji przemysłowej, są zobowiązani do przestrzegania § 3, oraz wykonują to na własne ryzyko. Ponieważ firma nal von minden GmbH nie jest w stanie kontrolować procedur i procesów przemysłowego wykorzystania sprzedawanych produktów, a także ze względu na fakt iż nasze produkty nie zostały opracowane dla takich procedur, w takich przypadkach nasze zalecenia dotyczące stosowania produktów należy traktować jako zalecenia bez mocy wiążącej.

§ 12 Substancje toksyczne

 1. Substancje toksyczne mogą być dostarczane wyłącznie do firm przemysłowych, sprzedawców lub instytucji publicznych oraz tylko na podstawie pisemnego zlecenia, w którym widoczna jest nazwa osoby zamawiającej. Przekazywanie substancji toksycznych do osób prywatnych jest niedopuszczalne. Zwracamy uwagę, że produkty te mogą być użytkowane jedynie przez wykwalifikowany personel z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. O ile istnieje niepewność co do ewentualnych możliwych zagrożeń, prosimy zamówić kartę charakterystyki.

§ 13 Obowiązujące prawo i miejsce wykonania

 1. Miejscem dostawy i płatności, jak również jurysdykcji w przypadku wszelkich sporów w związku z lub wynikających z niniejszej umowy jest Regensburg. Zastosowanie ma prawo niemieckie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowych Sprzedaży Towarów (CSIG) nie ma zastosowania.