Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Algemene verkoopvoorwaarden
1.1 De algemene verkoopvoorwaarden van nal von minden zijn uitsluitend geldig in de versie die daadwerkelijk de overeenkomst sluit. Gewijzigde voorwaarden van de koper zijn alleen bindend als nal von minden deze schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.2 De algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Duitse taal en zijn vertaald naar andere talen. De Duitse versie zal dus altijd prevaleren bij eventuele afwijkingen.

§ 2 Aanbiedingen en sluiting van de overeenkomst
2.1 Onze aanbiedingen zijn niet bindend. Kleine afwijkingen van onze gegevens over de hoeveelheid, de maatregelen, het gewicht, de aard en kwaliteit kunnen voorkomen.
2.2 Opdrachten worden uitsluitend verricht door onze bevestiging van de bestelling of bij levering.

§ 3 Prijzen en betalingen
3.1 De opgegeven prijzen in onze prijslijst zijn niet bindend met betrekking tot prijs, hoeveelheid en levering en zijn genoteerd in euro volgens de voorschriften van de Europese Gemeenschap, vermeerderd met wettelijke BTW. Inspanningen worden gedaan om de prijzen gedurende het jaar stabiel te houden, maar eventuele aanpassingen kunnen niet worden uitgesloten. De prijslijsten zijn op het moment van levering van kracht.
3.2 De prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, vermeerderd met wettelijke BTW. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Bestellingen / leveringen die het factuurbedrag van 5000 EURO overschrijden moeten vooraf worden betaald. Bestellingen uit landen buiten de Europese Gemeenschap moeten hoofdzakelijk vooraf worden betaald.
De betaling geschiedt netto binnen 20 dagen na ontvangst van de factuur. Klanten die deelnemen aan onze directe debitering ontvangen een korting van 2%.
3.4 In geval van vertraging bij de betaling behouden wij ons het recht voor om standaard belangen in rekening te brengen. De equivalente rentevoet die doorgaans in rekening gebracht wordt door onze banken zit ten minste 8% boven de gangbare rente. Betalingen worden slechts geacht te zijn verricht als het bedrag is bijgeschreven op een rekening van nal von minden GmbH.

§ 4 Levering
4.1 Ontvangen bestellingen worden direct verwerkt en zo spoedig mogelijk geleverd. Mocht een product niet op voorraad zijn, dan zullen wij de koper meteen inlichten en een indicatie geven van de verwachte leveringstijd. Wij zijn gemachtigd om gedeeltelijke leveringen uit te voeren om de producten voor de koper zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen. Elke gedeeltelijke levering kan afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor bestellingen op oproep moet de oproep twee weken vóór de gewenste leveringsdatum gemaakt zijn. In het geval de termijn van twee weken niet is nagekomen zijn wij helaas niet in de positie om levering op schema te garanderen.
4.2 In geval wij, of onze leveranciers, door overmacht, operationele storingen, arbeidsconflicten of andere belemmeringen, die buiten onze redelijke controle vallen, niet tijdig kunnen leveren, zijn wij vrijgewaard van levering, totdat de belemmeringen zijn opgelost.

§ 5 Zending
5.1 Wij zullen het type verzending regelen, indien schriftelijk anders geïnstrueerd door de klant. De verzending geschiedt ''ex works'' Regensburg, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Het risico van verlies of schade wordt aan de klant overgedragen, zodra we de goederen hebben geleverd aan de vervoerder. Als nal von minden GmbH eventuele gegevens betreffende verzendkosten schriftelijk of aan de telefoon openbaar maakt, dan gebeurt dit alleen maar om tijdsverlies te voorkomen op de plaats van bestemming. Dergelijke aanduidingen hebben geen bindende kracht in andere opzichten.
5.3 Retourneren mag alleen worden gedaan op onze voorafgaande toestemming. Geretourneerde goederen kunnen door ons alleen worden aanvaard indien ze naar behoren zijn verpakt.  

§ 6 Gebreken, garanties
6.1 We moeten maximaal één week na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis gesteld zijn over de gebreken omtrent de geleverde goederen of variaties en de hoeveelheid foutieve leveringen. Verborgen gebreken moeten na detectie onmiddellijk bij ons worden gemeld. Indien deze termijnen voor de claim niet worden nageleefd verliest u het recht op de claim.
6.2 In geval van defecten in materiaal of in de rechten kan de koper een foutloze levering eisen. In geval de daaropvolgende levering defect is kan de koper vermindering of ontbinding aanvragen volgens de wettelijke bepalingen. De garantie wordt uitgesloten in geval van onjuiste behandeling en verwerking van onze producten.
6.3 De garantie is een jaar geldig vanaf levering.

§ 7 Aansprakelijkheid
7.1 Wij zijn aansprakelijk voor schade volgens de wettelijke bepalingen. Wij zijn aansprakelijk door opzettelijke schade of grove nalatigheid veroorzaakt door onze juridische vertegenwoordigers of leidinggevenden, voor de afwezigheid van gerechtvaardigde kenmerken, voor lichamelijk letsel en materiële schade volgens de productaansprakelijkheidsrichtlijn. Wij zijn aansprakelijk voor de omvang van de schade  typerend voor het contract, voor schade als gevolg van nalatige schending van fundamentele, contractuele of hoofdverplichtingen en voor schade door grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt door onze agenten, zonder schending van de fundamentele, contractuele of kardinale verplichtingen.
7.2 Eventuele aansprakelijkheid in andere opzichten is uitgesloten.
7.3 Mogelijke vorderingen tot schadevergoeding worden uitgesloten in geval van onjuiste behandeling en verwerking van onze producten.
7.4 Vorderingen tot schadevergoeding verjaren binnen vijf jaar vanaf de datum waarop de vorderingen zijn ontstaan. Als de koper op de hoogte is van de schade, dan zal zijn vordering tot schadevergoeding verjaren binnen een jaar. In een dergelijk geval begint de verjaringstermijn van een jaar aan het eind van dat jaar waarin de vordering is ontstaan en de koper op de hoogte was.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Wij behouden de eigendom van alle door ons geleverde goederen totdat de koper aan de volledige verplichtingen, die voortvloeien uit de wederzijdse relaties, heeft voldaan. Indien de koper niet betaalt op de vervaldag, kan nal von minden GmbH de geleverde goederen onmiddellijk terug eisen.
8.2 Wanneer de koper de door ons geleverde goederen verwerkt heeft, worden we geacht de fabrikant te zijn en worden de rechten toegepast op de onlangs gemaakte goederen. De koper draagt aan ons, als onderpand, alle vorderingen over die voortvloeien uit de verkoop van goederen.

§ 9 Verrekening
De koper heeft geen recht op verrekening tenzij anders aangegeven. Dit geldt ook voor de eventuele rechten van bewaring gesteld door de koper.

§ 10 Basis Materiaal
De koper garandeert degelijke en correcte documentatie van het uitgangsmateriaal te leveren. Eventuele verliezen, die nal von minden GmbH en/of de koper lijden door ondeugdelijke of gebrekkige documentatie van de koper, komen geheel voor rekening van de koper.

§ 11 Gebruik van de producten
11.1 Gebruik van onze producten als medicijn of voor menselijke, medische of diagnostische doeleinden mag alleen worden toegelaten als dit gebruik is toegestaan volgens de wettelijke bepalingen, waar de koper en de gebruiker aan gebonden zijn, en er zover als nodig toestemming is gegeven door de bevoegde autoriteit.
11.2 Dergelijk gebruik van onze producten behoeven voorafgaand onze schriftelijke toestemming. Expliciete aanwijzingen voor gebruik op de verpakking (d.w.z. "In vitro diagnosticum") is gelijk aan een schriftelijke toestemming, maar zeggen niets over vergunningen in het land van gebruik.

11.3 Elke distributie, verlenen van dienstverlening, of gebruik voor commerciële doeleinden van de eigen producten van nal von minden GmbH, Moeten voorzien zijn van onze schriftelijke toestemming.

11.4 Kopers die onze producten in de industriële productie gebruiken zijn verbonden aan § 11.3. en doen dit op eigen risico. We zijn niet in de positie om de mogelijke procedures en processen voor dergelijk industrieel gebruik van onze producten te voorspellen. Onze producten niet zijn ontwikkeld voor dergelijke procedures. In zulke gevallen zijn onze aanwijzingen voor gebruik slechts te beschouwen als controle en aanbevelingen zonder bindende kracht.

§ 12 Giftige stoffen
Giftige stoffen kunnen alleen worden geleverd aan technische bedrijven, wederverkopers en openbare instellingen en dat alleen op basis van een schriftelijke opdracht, waar de naam van de besteller op af te lezen is. Doorberekening van giftige stoffen aan particulieren is niet toegestaan. Wij wijzen erop dat deze producten alleen mogen worden verwerkt door getraind personeel met inachtneming van bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Voor zover er sprake is van onzekerheid over mogelijke risico's, vragen wij om een veiligheidsinformatieblad te bestellen.

§ 13 Toepasselijk recht en plaats van uitvoering
Plaats van levering en betaling alsmede van de bevoegdheid voor alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze overeenkomst valt onder Regensburg. Het Duitse recht is van toepassing. Het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.