Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

§ 1 Yleistä

 1. Yleisistä sopimusehdoista poikkeavia ehtoja ei hyväksytä, mikäli toisin ei ole sovittu. Yleiset sopimusehdot ovat myös voimassa varauksetta silloin kun olemme tietoisia asiakkaan ehtojen olevan ristiriidassa tai poikkeavia ehtojemme kanssa.
 2. Sopimusehdot koskevat myös kaikkea tulevaa liiketoimintaa asiakkaan kanssa.
 3. Yleiset sopimusehdot on laadittu saksan kielellä ja on saatettu kääntää muille kielille. Mikäli eri käännösten sisällöt poikkeavat toisistaan, saksalainen versio ehdoista pätee.
 4. Sopimusehdot koskevat kaikkia oikeussubjekteja.

§ 2 Tarjous ja sopimuksenteko

 1. Tarjouksemme eivät ole sitovia, mikäli tilausvahvistuksessa ei toisin mainita.
 2. Sopimus syntyy kirjallisesta tilausvahvistuksesta tai tilauksen toimeenpanosta. 

§ 3 Hinnat ja maksuehdot

 1. Mikäli tilausvahvistuksella ei toisin mainita, hinnat on merkitty euroissa (€) ilman ALV:a ja ne sisältävät pakkauskulut. Tämä hinta on laskun kirjauspäivänä laskulle erikseen merkitty lakisääteinen summa. Asiakas maksaa toimituskulut, mikäli tilausvahvistuksella ei toisin mainita.
 2. Varaamme oikeuden muutoksiin tietoihin katalogeissa, internetsivuilla, esitteissä, hintalistojen hinnoissa, määrissä, laadussa ja toimituksissa sis. alennukset ja muut ehdot, ilman ennakkoilmoitusta.
 3. Tilaukset, joiden arvo ylittää 5000 € pannaan täytäntöön maksusuorituksen todistavan kuitin vastaanottamisen jälkeen, mikäli tilausvahvistuksella ei toisin mainita.
 4. Kauppahinta eli nettohinta (ilman vähennyksiä) on maksettava 30 päivää laskun kirjauspäivästä, mikäli tilausvahvistuksella ei toisin mainita. Maksun myöhästymisen kohdalla noudatetaan lakisääteisiä ohjeita. Tämä pätee kaikkiin laskuihin.
 5. Mikäli asiakkaan taloudellinen tila heikkenee merkittävästi tai laskun maksu on myöhässä, pidätämme oikeuden vaatia kaikkia maksuja välittömästä, mukaan lukien erääntymättä olevat laskut. Lisäksi pidätämme oikeuden olla toteuttamtta asiakkaan vireillä olevia tilauksia.
 6. Mikäli laskun maksu myöhästyy, perimme viivästyskorkoa. Maksut katsotaan suoritetuiksi, kun summa on maksettu nal von minden GmbH:n tilille.
 7. Käteisalennuksiin vaaditaan erillinen kirjallinen sopimus.
 8. Asiakkaalla on oikeus saada korvauksia vain mikäli tämän vaatimukset ovat laillisesti perusteltuja, kiistattomia tai hyväksymiämme. Asiakkaalla on oikeus käyttää pidätysoikeus vain siltä osin, kun vastakanne perustuu sopimussuhteeseen.

§ 4 Toimitus

 1. Kaikki tekniset kysymykset tulee selvittää ennen kuin toimitusaika katsotaan alkaneeksi.
 2. Toimitusvelvollisuuden noudattaminen edellyttää myös asiakkaalta oikeiden tietojen kuten toimitusosoitteen, vastaanottoaikojen ja yhteystietojen ajallaan välittämistä. Pidätämme oikeuden sopimusrikkomukseen vetoamiseen.
 3. Toimitustavan ja -muodon (mukaanlukien toimituskustannukset) valitsee toimittaja. Voimme harkita asiakkaan toiveesta toimitustapaa ja -muotoa. Asiakas maksaa lisäkulut.
 4. Mikäli asiakas ei hyväksy toimitusta tai syyllistyy muiden yhteistyövelvollisuuksien rikkomiseen, toimittajalla on oikeus vaatia aiheutuvasta vahingosta korvausta (mukaan lukien vahingosta syntyvien lisäkulujen korvaamista). Lisäkulut edelleen pidätetään.
 5. Olemme vastuussa, mikäli toimitus viivästyy nal von minden GmbH:n tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta sopimusrikkomuksesta.
 6. Mikäli toimittaja tai rahdinkuljettaja kärsii ylivoimasesta esteestä (force majeure), toimintahäiriöistä, työkonflikteista tai muista toimittajasta riippumattomista esteistä, vapaudumme toimitusvelvollisuudesta näiden esteiden ja niistä johtuvien vaikutusten ajaksi.
 7. Mahdolliset tuotteiden ja toimitusten palautukset tulee hyväksyttää ennakkoon nal von minden GmbH:lla.

§ 5 Vahingonvaaran siirtyminen

 1. Toimitusehto on 'Ex Works', mikäli tilausvahvistuksella ei toisin mainita.
 2. Vastuu tuotteisiin kohdistuvasta vahingosta siirtyy asiakkaalle silloin kun lähetys on toimitettu rahdinkuljettajalle.
 3. Asiakkaan pyynnöstä toimitus voidaan vakuuttaa kuljetusvakuutuksella. Asiakas maksaa vakuutuskustannukset.

§ 6 Reklamaatiot, vastuu ja takuu

 1. Varaamme oikeuden kauppatavaran mukaisiin ja asiakkaalle kohtuullisiin muutoksiin määrässä, mitoissa, painossa ja laadussa.
 2. Asiakkaan tulee tarkastaa ja reklamoida tuote asianmukaisesti reklamaatio-oikeuden säilyttämiseksi.
 3. Virheellisistä tai poikkeavista toimituksista tulee ilmoittaa kirjallisesti 1 viikon kuluessa toimituksen saapumisesta ostajalle. Muut piilevät viat tulee ilmoittaa heti kun ne havaitaan. Mikäli tätä aika-rajaa ei noudateta, kaikki muut oikeudet takuuvaatimuksiin poissuljetaan.
 4. Asiakkaan reklamaatio-oikeus päättyy 12 kuukauden päästä vahingonvaaran siirtymisestä. 
 5. Mikäli toimitetuissa tuotteissa on virhe, voimme oman harkintamme mukaan korvata vahingon tai toimittaa uuden virheettömän tavaran. Mikäli jälkitoimitus epäonnistuu, asiakkaalla on oikeus vaatia sopimuksen peruuttamista tai alennusta.
 6. Oikeudellisten säädösten mukaan toimittaja on vastuussa tämän edustajan tahallisesta tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamasta vahingosta, tuotteen puuttuvista sovituista ominaisuuksista ja tuotevastuulain mukaisesti henkilö- ja omaisuusvahingoista. Olemme vastuussa vahingosta, joka on sopimukselle tyypllisistä ja siinä määrin ennakoitavissa, johtuu huolimattomuudesta aiheutuneesta perussopimuksen ja velvollisuuden rikkomisesta tai agenttien törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta perusvelvollisuuksien rikkomisesta.
 7. Korvausvaatimukset vahingoista vanhentuvat viiden vuoden kuluttua vaatimusten syntymisestä. Vanhentumisaika alkaa vuoden loppuun mennessä, mikäli korvausvaatimus on syntynyt ja ostaja kiinnittää tähän huomiota tai ostajan tulisi ilman törkeää huolimattomuutta kiinnittää huomio vaatimuksen aiheuttaneisiin olosuhteisiin ja vastuulliseen henkilöön.
 8. Mahdolliset korvausvaatimukset on poissuljettu, mikäli tuotteita on käsitelty tai käytetty väärin.

§ 7 Yhteisvastuu

 1. Kaikki vastuu muilta osin on poissuljettu.
 2. Mikäli vahingon korvausvastuu meitä kohtaan on poissuljettu tai rajoitettu, tämä koskee myös henkilöstön, työntekijöiden, sijaisten, edustajien ja agenttien henkilökohtaista vastuuta.

§ 8 Omistusoikeuden pidätys

 1. Pidätämme omistusoikeuden kaikkiin toimitettuihin tuotteisiin, niin kauan kunnes asiakas on maksanut yhteisestä liiketoiminnasta syntyneet kaikki velkansa. Mikäli ostaja ei maksa velkojaan eräpäivään mennessä, Nal von minden voi vaatia omaisuuden välitöntä palauttamista.
 2. Asiakkaan tulee käsitellä tuotteita asianmukaisesti ja huolella omalla kustannuksellaan paloa, vesivahinkoa ja varkautta vastaan, jälleenhankinta-arvoon perustuen, sekä kanavoida vaatimuksensa nal von mindenille näihin vakuutuksiin perustuen.
 3. Ulosotto tai muut kolmansien osapuolien toimet on ilmoitettava välittömästi kirjallisena. Mikäli kolmas osapuoli ei kykene maksamaan oikeudenkäynti yms. kustannuksia, asiakkaan katsotaan olevan vastuussa menetyksestämme.
 4. Kun ostaja käsittelee tai prosessoi toimittamamme tuotteet, tulee nal von minden edelleen katsoa tuotteen valmistajana. Nal von minden on vastuussa vain tuotteen niistä osista, jotka voidaan katsoa nal von mindenin valmistamiksi.

§ 9 Piirrustukset ja muut asiakirjat

 1. Pidätämme oikeudet ja tekijänoikeudet kuviin, piirrustuksiin, laskelmiin, luonnoksiin ja muihin asiakirjoihin, jotka on luovutettu asiakkaalle sopimuskauden, sen valmistelun tai sen täytäntöönpanon aikana. Näitä asiakirjoja ei saa ilman nimenomaista kirjallista suostumusta luovuttaa tai jäljentää kolmansille osapuolille, eikä käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen.

§ 10 Tuotteiden käyttö

 1. Tuotteet on tarkoitettu ainoastaan pätevän henkilöstön määrittämään tarkoitukseen.
 2. Asiakas on vastuussa oikeudellisten, erityisesti tuotteiden käyttöturvallisuutta koskevien säännösten noudattamisesta.
 3. Mikäli tilausvahvistuksella ei toisin mainita, emme ota vastuuta tuotteiden toimituksessa ja käytössä tapahtuneesta kolmansien osapuolien oikeuksien, kuten patenttien ja tavaramerkkien, rikkomisesta.
 4. Tuotteiden käyttö lääketieteen tai diagnostiikan tarkoituksiin voidaan sallia vain silloin, mikäli käyttäjän tai ostajan on lupa käyttää laillisten säännösten mukaan tuotteita ja kun tarpeellista, toimivaltaisen viranomaisen lupa käyttöön on myönnetty.
 5. Mikäli tuotteita käytetään mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, tarvitaan nal von mindenin kirjallinen ennakkohyväksyntä. Selkeät käyttöohjeet pakkauksessa luetaan kirjalliseksi suostumukseksi, mutta eivät korvaa niitä lupia, joita käyttömaassa tarvitaan tuotteiden käyttöön.
 6. Mikä tahansa jakelu, palvelujen tarjonta tai kaupallinen käyttö, joka koskee nal von midnen GmbH:n alkuperäistuotteita, vaatii kirjallisen ennakkosuostumuksemme.
 7. Ostajat, jotka käyttävät tuotteitamme teollisuustuotantoon, tekevät tämän omalla vastuullaan. Koska emme pysty ennakoimaan tai valvomaan tuotteidemme mahdollisia teollisuustuotannon käytössä tapahtuvia menettelyjä ja prosesseja, eikä tuotteitamme ole kehitetty tällaista käyttöä varten, tulee käyttöohjeitamme pitää tällaisissa tilanteissa suosituksina, jotka eivät ole sitovia.

§ 11 Myrkylliset aineet

 1. Myrkyllisiä aineita voidaan toimittaa ainoastaan tekniseen liiketoimintaan, jälleenmyyjille ja julkisiin laitoksiin ja toimituksen tulee perustua kirjalliseen tilaukseen, josta tilaajan nimi voidaan nähdä. Myrkyllisten aineiden välittäminen yksityishenkilöille ei ole sallittua. On huomioitava, että myrkyllisiä aineita sisältäviä tuotteita saa ainoastaan käsitellä koulutettu henkilökunta noudattaen vastaavia varotoimia. Pyydämme tilaamaan käyttöturvallisuustiedotteen silloin kun mahdollisista riskeistä ei ole varmuutta. 

§ 12 Tietosuoja

 1. Asiakas suostuu tietojensa sähköiseen tallentamiseen ja käsittelyyn sopimuksen toteuttamiseksi.

§ 13 Suorituspaikka, toimivalta ja sovellettava lainsäädäntö

 1. Toimitus- ja maksupaikka sekä kaikki toimivaltaan tai tähän sopimukseen liittyvät kiistat ratkaistaan Regensburgissa. Saksan lakia sovelletaan. YK:n sopimuksia kansainvälisestä myynnistä (CISG) ei sovelleta.