Vilkår og betingelser

§ 1 Generelle Betingelser for Salg

 1. For salg af produkter af NAL von Minden GmbH er vilkårene i henhold til de generelle betingelser for salg af NAL von minden GmbH udelukkende gyldig i den version som findes i den endelige kontrakt. Ingen ændringer i vilkårene for køberen eller sælgeren er bindende, medmindre det udtrykkeligt er skriftligt godkendt af NAL von Minden GmbH.
 2. Termet generelle betingelser for salg er udarbejdet på tysk og kan også oversættes til andre sprog. I tilfælde af eventuelle afvigelser i indholdet mellem de forskellige oversættelser, er den tyske version gældende.

§ 2 Tilbud, Indgåelse af Kontrakt

 1. Vores tilbud er ikke bindende. Oplysningerne vedrørende produktet som angivet i vores kataloger er ikke tilstrækkelig beskrivene for den egentlige natur. Derfor giver mindre afvigelser fra vores data om mængde, målinger, vægt, art og kvalitet heller ikke ret til garantier.
 2. En aftale er kun gyldig ved vores skriftlige bekræftelse eller udførelse af ordren.

§ 3 Priser og Betaling

 1. De anførte priser i vores prisliste er ikke bindende med hensyn til pris, mængde og levering. Disse priser er angivet i Euro ekslusiv moms. Der gøres en indsats for at holde priserne stabile i løbet af året, dog kan eventuelle justeringer ikke udelukkes. Satsen til den pågældende dato af faktura er gældende for ordren. Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, betaler kunden forsendelsesomkostninger.
 2. Priserne i fakturen inkluderer pakning omkostninger plus den gældende moms. Forsendelsesomkostningerne afholdes af køberen, medmindre andet er aftalt.
 3. Ordrer / leverancer, der overstiger et faktura beløb på Euro 5.000 skal betales på forhånd. Ordrer lavet fra lande uden for EU skal principielt betales på forhånd. Betaling skal ske netto senest 30 dage efter modtagelse af fakturaen. Kunder der deltager i vores direkte debitering kan få en rabat på 2%.
 4. I tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os ret til at opkræve renter på tilsvarende sats normalt opkrævet af vores banker, dog med mindst 8% over den gældende rente. Betalingerne er kun anset for at være sket, hvis beløbet helt sikkert er blevet krediteret på en konto i NAL von Minden GmbH.

§ 4 Levering

 1. Nye ordrer behandles straks og leveres hurtigst muligt. I tilfælde af et produkt ikke er på lager, vil vi underrette køberen straks og angive den forventede dato for levering. Vi skal være berettiget til at foretage delleveringer for at være i stand til at placere produkterne så hurtigt som muligt til køberens rådighed. Hver delleverance kan blive afhandlet separat. For ordrer på opkald skal opkaldet foretages to uger før den ønskede leveringsdato. Såfremt denne periode på to uger ikke er registreret, kan vi desværre være garant for levering til tiden.
 2. I de tilfælde, vi eller vores leverandører oplever en form for force majeure, operationelle nedbrud, arbejdskraft konflikter eller andre hindringer uden for vores rimelige kontrol, vil disse tilfælde af force majeure frigøre os fra forpligtelsen til levering i varigheden af forstyrrelser og deres virkninger.

§ 5 Forsendelse

 1. Vi sørger for forsendelsen, medmindre andet er instrueret skriftligt af kunden. Forsendelse og metode sker fra fabrikant ved hovedkvarter i Regensburgt.
 2. På anmodning af kunder, vil leveringen blive dækket af en transit forsikring. De deraf følgende omkostninger af sådan en forsikring bæres af kunden.
 3. Returnering kan kun ske på vores forudgående samtykke. Returnerede varer kan kun blive accepteret af os, hvis de er korrekt pakket.

§ 6 Opslag, defekter og garantier

 1. Ved mangler af leverede varer eller variationer i mængde eller fejlleverancer skal vi skriftligt informeres en uge efter modtagelse af varerne på det seneste. Skjulte fejl skal indberettes til os straks efter disse er fundet. Hvis disse frister for påstanden ikke overholdes, bliver enhver anden eksisterende garantikrav udelukket. Selv skjulte defekter er ikke længere muligt at berretige, hvis der er gået et år siden levering.
 2. I tilfælde af defekter i materiale eller titel kan køberen på baggrund af fejl i produktet kræve at få fremsendt nye. I tilfælde af at den efterfølgende leverance også er defekt, kan køberen kræve reduktion eller ophævelse i henhold til lovbestemmelser. Garantien er udelukket i tilfælde af forkert håndtering eller bahandling af vores produkter.
 3. Garantikravet er gældende til et år. Fristen begynder at løbe, når produktet er leveret.

§ 7 Ansvar

 1. Vi er erstatningsansvarlige i henhold til loven. Vi er ansvarlige ved grov uagtsomhed eller forsætlig skade forårsaget af vores juridiske repræsentanter eller direktører, fraværet af legitime funktioner, personskade og materiel skade i henhold til direktivet om produktansvar i den tyske lovgivning. Vi er ansvarlige for omfanget af skader, som evt. skulle være nævnt i kontrakten, for skader forårsaget af uagtsom overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige eller kardinal forpligtelser og for skader forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsætligt forårsaget af vores agenter, uden at der krænker de fundamentale kontraktmæssige eller kardinal forpligtelser.
 2. Ethvert ansvar er udelukket i andre henseender
 3. Mulige erstatningskrav må udelukkes i tilfælde af forkert håndtering og forarbejdning af vores produkter.
 4. Erstatningskrav udløber fem år fra den dato, hvor de hævder det opstod. Fra når køberen er bekendt med skaden, udløber hans erstatningskrav inden et år. I et sådant tilfælde at forældelsesfristen på et år ved udgangen af det år, hvor kravet er opstået, og køberen var opmærksom på tilfældet.

§ 8 Ejerskab

 1. Vi bevarer ejerretten til alle varer leveret af os, indtil køber har betalt det fulde forpligtelser som følge af gensidige forretningsforbindelser. Såfremt køber undlader at betale på forfaldsdagen, kan NAL von Minden GmbH kræve øjeblikkelig tilbagevenden af produktet.
 2. Ved bearbejdning eller forarbejdning af de varer, som kunden købt fra os krydses over med andre varer, som ikke tilhører os, får vi fælles ejerskab af det nye element i forhold til værdien af varerne (endelige fakturabeløbet inklusiv moms). Det objekt, der oprettes ved at behandle det gælder ens for de betingede varer.

§ 9 Modregning

 1. 1. For illustrationer, tegninger, beregninger, udkast og andre dokumenter, der har været overladt til kunden i henhold til kontrakten, eller gennemførelsen af kontrakten, forbeholder vi os ejendomsret og ophavsret. Disse dokumenter må ikke uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke udleveres til tredjeparter, reproduceres, eller anvendes til andre formål end det aftalte. Vi har ret til at anmode den frie offentliggørelse af ovennævnte dokumenter, herunder eventuelle kopier heraf, hvis køberen af disse dokumenter ikke længere er nødvendige, eller hvis ethvert misbrug af disse oplysninger er kendt. Pant er udelukket. Dette gælder især for dokumenter, der er mærket "fortroligt".

§ 10 Materialet af vores produkter

 1. Det købte produkt er beregnet udelukkende til formål specificeret af brugen af kvalificeret personale.
 2. Kunden er ansvarlig for overholdelse af lovmæssige bestemmelser, især sikkerhedsmæssige regler for behandling af det købte produkt.
 3. Medmindre ordrebekræftelse angiver noget andet, påtager vi os intet ansvar for at sikre, at levering og brug af den købte vare for tredjemands rettigheder.

§ 11 Brug af vores Produkter

 1. Brugen af vores produkter til humant medicinsk eller diagnostiske formål bør kun være tilladt, hvis en sådan anvendelse er tilladt i henhold til loven, hvor køber og bruger er bundet, og så vidt godkendt af den kompetente myndighed.
 2. Ved brug udover sædvanlig anvendelse, er det nødvendigt med skriftlig tilladelse. Eksplicit brugsanvisning på emballagen (dvs. "In vitro-diagnostik") er lig med en skriftlig aftale, men siger intet om licenser i det pågældende landet.
 3. Hver distribution, som inlkuderer tjenesteydelser, eller brug i kommercielt øjemed af produkter fra NAL von Minden GmbH, skal have vores skriftlige tilladelse.
 4. Købere, der bruger vores produkter og anvendes produkter i forbindelse med § 11.3. gør det på egen risiko. Vi er ikke i stand til at forudsige de mulige procedurer og processer til industrielle anvendelser af vores produkter.
 5. Vores produkter er ikke beregnet til sådanne procedurer. I sådanne tilfælde kan kun vores indikationer for anvendelse betragtes som et kontrol-og ikke-bindende henstilling.

§ 12 Giftig Substans

 1. Giftige stoffer kan kun leveres til tekniske virksomheder, forhandlere og offentlige institutioner, og er kun baseret på skriftlig ordre, hvorfra navnet på den pågældende køber i bestillingen kan ses. Videregivelse af giftige stoffer til private personer, er ikke legalt. Vi gør opmærksom på, at disse produkter kun kan håndteres af uddannet personale under iagttagelse af tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. For så vidt som der er nogen usikkerhed om mulig risici, beder vi køberen at bestille et sikkerhedsdatablad.

§ 13 Lov og Regel

 1. Leveringssted og betaling samt kompetencegrundlag for enhver og alle tvister i forbindelse med ”Vilkår og Betingelser” udspringer fra hovedkvarteret i Regensburg. Tysk lov bliver anvendelse for enhver sag. FN-konventionen om koktrakter for internationale salg (CISG) bliver ikke anvendt.